About

Who we are about us

บริษัท เอไอ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท เอกไอรินทร์ จำกัด ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และเมื่อในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เปลี่ยนเป็นชื่อบริษัท เอไอ คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 222/129 หมู่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ซึ่งการเปลี่ยนชื่อบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้ชื่อบริษัทครอบคลุมกับงานที่ให้บริการ
โดยปัจจุบันบริษัท เอไอ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือเรียกสั้นๆ ว่า “เอไอซี (AIC)” ดำเนินธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการปรับปรุงเกี่ยวกับงานด้านการบริหาร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับปรุงการผลิต การอบรมพนักงานและบุคคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรของลูกค้า ทั้งลูกค้าภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังตอบสนองและมุ่งสู่บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ ISO ที่เน้นการช่วยเหลือและใส่ใจลูกค้า ถึงแม้ว่าลูกค้าจะได้รับการรับรองระบบเรียบร้อยแล้วก็ตาม ทาง AIC ยินดีพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำปรึกษา โดยทีมงานผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องระบบและหัวข้องานด้านต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการ ภายใต้นโยบาย

“ทุกความรู้ ความไว้วางใจ และพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน นี่คือสิ่งที่พวกเรามอบให้ลูกค้า”

“Knowledge, Trust and Sustainable Business Partner which we provide to customers”
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นคนสำคัญของบริษัทเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะมอบโอกาสให้ทาง AIC ได้ดูแล และเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีกันต่อไป

โดยธุรกิจบริการของ AIC มีหัวข้อดังนี้

  • Business Improvement Activities
  • Business Solution
  • Consultancy
  • In-House Training
  • Lean Manufacturing
  • Public Training
  • Skill Improvement Activities

Company Profile

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สามารถ ดาวโหลด เพื่อนำไปประกอบกับการตัดสินใจ ในการใช้บริการจากทางเรา

TOP